Executive Committee

Oct,13,2016
Honorary PresidentYoshio Yazaki
President Hiroshi Shigematsu
Vice-PresidentHisao Ogawa, Tetsuro Miyata
DirectorNobuyoshi Azuma, Uichi Ikeda, Hiroyuki Ishibashi, Mitsuaki Isobe, Takao Ohki, Hitoshi Ogino, Minoru Ono, Yoshiko Kawai, Kimihiko Kichikawa, Shinya Goto,
Issei Komuro, Kimihiro Komori, Yoshiki Sawa, Kunihiro Shigematsu,
Hideyuki Shimizu, Hiroaki Shimokawa, Taijiro Sueda, Kazuo Tanemoto,
Hiromitsu Hayashi, Takamichi Murakami, Akira Yamashina,Masao Yoshizumi,
Yoshikazu Yonemitsu
AuditorMasataka Ichiki, Masahiko Kurabayashi
ManagerKatsuyuki Hoshina

その他のAbout JCA

More